ДИЗАЙН НА ХАРДУЕР

Дизайн на електрическа схема, печатна платка и прототипиране, електромагнитна съвместимост

Хардуерен дизайн

Разработваме електрически схеми, печатни платки и прототипи за

- Аудио електроника
- Силова електроника
- Вградени системи
- Потребителска електроника
- Измервателни средства
- Управляващи устройства
- Автоматизация
- Индустриална електроника
- Ваше задание

Разработване на хардуер включва

Избор на компоненти и технологии
Проектиране на принципна електрическа схема
Проектиране на печатна платка
Генериране на списък с компоненти
Производство на прототипи и малки серии
Фърмуер по клиентско задание
Тестване - ръчно и/или автоматизирано


Ние сме специализирани в проектиране и производство на нестандартна електроника.

ЕТАПИ ЗА  РАЗРАБОТКА НА ХАРДУЕР

ПРОУЧВАНЕ
- Дефиниране на изискванията за продукта и подсистемите

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДИЗАЙН
- Избор на базовите елементи и материали
- Проучване на технологии и методи
- Симулации
- Предварително дефиниране на модули и връзките между тях.

ДИЗАЙН НА ПРИНЦИПНА СХЕМА
- Създаване на библиотеки
- Свързване на компоненти и сигнали
- Проверка на сигналите за интегритет
- Симулации на схемата
- Проверка на схемата

ДИЗАЙН НА ПЕЧАТНА ПЛАТКА
- Създаване на библиотеки с футпринти
- Ръчен плейсмънт и трасиране
- Проверка на дизайна
- Генериране на списък с компоненти
- Проверка на механични изисквания

ПРОИЗВОДСТВО НА ПЕЧАТНА ПЛАТКА
- Генериране на гербер файлове
- Поръчка и доставка на компоненти
- Организиране на производството и монтажа

ФИНАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТА
- Оживяване на платката
- Тестване
- Документиране
- Опаковане и изпращане

Дизайн на електрическа схема

Проектирането на електрическа схема (не винаги) е първият етап във всеки електронен продукт. Използвайки най-новите схематични и симулационни инструменти, ние преобразуваме Вашата концепция или идея в принципна електрическа схема.

На този етап от процеса на проектиране разглеждаме разходите за компоненти и наличността като висок приоритет. Където е възможно, цялата или части от схемата ще бъдат симулирани, за да се оцени и тества производителността, преди да се произведе хардуер. След това може да бъде генериран списък с компоненти и материали (BOM), който Ви позволява да започнете да търсите ценови оферти от избрания от вас производител.

Нашият опит и ноу-хау гарантира бързото оживяване на Вашата идея за продукт.

Области на компетенция

Аналогова схемотехника
Цифрова схемотехника
Силова схемотехника

АНАЛОГОВА СХЕМОТЕХНИКА

- Аналогови сензори
- Аналогови сензори с цифров изход
- Аналогово-цифрово преобразуване (АЦП)
- Цифрово-аналогово преобразуване (ЦАП)
- Високоскоростно АЦП и ЦАП
- Нискочестотни усилватели клас AB, D
- Индустриални устройства

ЦИФРОВА СХЕМОТЕХНИКА

- Микроконтролери PIC, ST, Silabs
- Ethernet, USB, RS232, RS485, SPI, I2C, 1-wire, GPRS, GSM, WiFi, Bluetooth
- GPS позициониране и следене
- Цифрови сензори
- Стъпково управление на електродвигатели
- LED драйвери, управления и ефекти
- Нискочестотни усилватели клас D

СИЛОВА СХЕМОТЕХНИКА

- Ключови и аналогови захранвания
- Цифрово управление
- Инвертори

Дизайн на печатна платка

Нашите 18 години експертни познания за проектиране на печатни платки ни позволяват бързо да предоставим на клиентите пълни чертежи и Gerber пакети, ако се нуждаете от проект на печатна платка по създадените от вас принципни схеми или имате съществуващ дизайн, който трябва да бъде променен, или имате нужда от нов дизайн на печатни платки, от концептуални схеми и BOM чрез създаване на пълна документация за печатни платки до производство на прототип.

Какво правим

- Проверка на готов дизайн
- Дизайн на многослойни печатни платки – до 16 слоя
- Дизайн на печатни платки с компоненти за обемен и повърхностен монтаж (PTH, SMT)
- Дизайни с високоскоростни сигнали, с висока плътност на монтаж, цифрови, аналогови, силова електроника и смесена електроника
- Дизайни с импедансно контролирани сигнали
- Дизайните отговарят на изискванията за EMC
- Изцяло ръчно трасиране на печатната платка
- Гъвкави и твърди печатни платки със стандартна или форма по желание
- Генериране на 3D модел
- Генериране на производствени файлове и документация

Бързо прототипиране

За ефективно управление на ресурсите и намаляване до минимум на разходите при създаване на нов продукт, модифициране на вече съществуващ или проверка на идеята, правилната стъпка е тестване с прототип. В зависимост от етапа на проекта тестването може да бъде с платка за изработване на експериментален модел на електрическа верига, функционална печатна платка и печатна платка в завършен вид.

РАННА ФАЗА И ТЕСТВАНЕ НА ИДЕЯ

Ние създаваме концептуален макет или прототип, който дава база за проучване на идеята за продукт или модернизация. За хардуера използваме готови компоненти, модули и развойни средства. За фърмуер и/или софтуер използваме свободен софтуер с отворен код и услуги.

Целта е проучване на възможностите на идеята, методите и техническите предизвикателства пред осъществяването й.

НАПРЕДНАЛА ФАЗА

Ние създаваме работещ прототип на крачка преди финалната версия. Хардуера е проектиран според нуждите на клиента. Разработваме и тестваме базови функции на фърмуера. Създаваме функционален прототип, който работи устойчиво и може да се използва за демонстрации или последващо развитие на идеята.

ЕМС (електромагнитна съвместимост)

Електромагнитната съвместимост (EMC) непрекъснато увеличава значимостта си във всички сфери на електрониката. Регулаторните норми стават все по-строги. Това увеличава времето и усилията в процеса на проектиране на едно електронно устройство за да може да се постигне дизайн, който да отговаря на съответните норми. Много важно дизайна да бъде съобразен с конкретните изисквания още в самото начало за да може да се избегнат непредвидени разходи в по-късен етап.

Правилното разбиране на ЕМС може да увеличи качеството на предлаганите продукти и заедно с това значително да намали разходите за производство. В повечето случаи разбирането за проблема се свежда до добра защита, чрез допълнителни филтри, екраниране, многослойни печатни платки и др., но това само прикрива последиците от него. В някои от случаите защитата ще помогне, но в глобална гледна точка ефекта от тази защита е увеличаване на разходите за производство и цената на устройството, като проблема не се елиминира напълно и е предпоставка за бъдещи непредвидени разходи. Правилният подход е не да се борим с последствията, а да премахнем причината за тях.

НА  ПРАКТИКА

Често в нашата практика срещаме разбирането, че от начина, по който е проектирана и опроводена печатната платка не може да се влияе на проблема и той се решава с „голям“ дросел на входа на устройството. Това е погрешно и при всички дизайни води до повишаване на себестойността на продукта. В повечето случаи, големият дросел е заменен от „тънка“ печатна писта на правилното място, позволяваща на токовете да затворят минимален контур при своят път от източника до консуматора и обратно.

КАКВО  ПРЕДЛАГАМЕ

Получавате нашата подкрепа още в самото начало на проекта при проектирането на принципната схема и печатната платка. Минимизирате броя от необходими ревизии на дизайна до достигане на правилния дизайн, покриващ нормите за електромагнитна съвместимост. Ако ползвата услугите ни за хардуерен дизайн, получавате консултирането заедно с услугата и то върви ръка за ръка с проекта до самото му завършване.

ЧЕСТО СРЕЩАН  ПРОБЛЕМ

На фигурата виждате опроводяването на печатната платка и резултата при измерване. За съжаление, проблема е решен с допълнителни производствени разходи, чрез добавяне на дросел на входа за захранване на устройството и добавяне на още два слоя на печатната платка.

РЕШЕНИЕ С  "НУЛЕВ" РАЗХОД

На фигурата виждате опроводяването на печатната платка като само със съвсем малка промяна – добавяне на тънък печатен проводник на правилното място проблема е решен с нулеви производствени разходи!


Към началото